Publikationer

Här finns några av de vetenskapliga artiklar, informationsskrifter och publikationer som Olle Kvarnbäck författat eller varit medförfattare till:

 

Projektrapporter
  • Kvarnbäck, O. 2013. Biologisk mångfald på Österlens Golfklubb – inventering av flora och fauna och förslag på åtgärder. Naturvisaren. 2013. 30 sidor. Länk

 

Vetenskapliga artiklar
  • Berg, Å., Kvarnbäck, O. & Gustafsson, Å. 2009. “Breeding skylarks Alauda arvensis on organic set-asides – effects of time of cutting, landscape composition and vegetation structure.” Ornis Svecica 19:32-40.
  • Berg, Å. & Kvarnbäck, O. 2005. “Preferenser för olika fälttyper hos häckande jordbruksfåglar – en litteraturstudie.” Ornis Svecica 15: 1-42.

 

Informationsmaterial
  • Kvarnbäck, O. 2008. “Goda exempel för biologisk mångfald i odlingslandskapet “ .Informationsskrift. 29 s. SNF Skåne.
  • Kvarnbäck, O., Pehrson, I., Salevid, P. 2002. “Uppskattat företagande – Presentation av 12 goda exempel I en framtidsbransch”. Informationsskrift om lantbruksföretagare som hävdar naturbetesmarker. 37 s. HagmarksMistra.
  • Kvarnbäck, O. 2001. “Värdefulla marker – en inspirationsskrift om skötselplan för natur- och kulturvärden”. 8 s. KRAV

 

faglarovilt    larkannadinlokalafauna

Tidningsartiklar